Aktualnosti

ZAKLADA DR.SC. JADRANKO CRNIĆ
SKUPŠTINA ZAKLADE
Zagreb, 13. lipnja 2022.

ZAPISNIK 
s redovne Skupštine Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić 

Na temelju članka 16. stavka 1. Statuta Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić dana 13. lipnja 2022. u prostorima Hrvatske odvjetničke komore, Koturaška 53/1 u Zagrebu održana je redovna Skupština Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić.

Sjednica je započela u 12 sati.

Sukladno članku 17.stavku 3. Statuta Zaklade radom Skupštine rukovodio je Robert Travaš.

Na sjednici Skupštine u ime 13 zakladnika - osnivača Zaklade bili su prisutni:
1. Udruga hrvatskih sudaca - Damir Kontrec, predsjednik
2. Hrvatska odvjetnička komora - Josip Šurjak, predsjednik
3. Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu - mr.sc. Dražen Jakovina, predsjednik
4. Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu - prof.dr.sc. Petar Miladin, predsjednik
5. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - prof.dr.sc. Nataša Žunić Kovačević, prodekanica
6. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek - izv.prof.dr.sc. Paula Poretti, prodekanica
7. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu - izv.prof.dr.sc. Ratko Brnabić, dekan
8. Hrvatska javnobilježnička komora - Zvijezdana Rauš Klier, predsjednica
9. Akademija pravnih znanosti Hrvatske – izv.prof.dr.sc. Anamarija Musa, predsjednica
10. Grad Zagreb – Dianora Kobia Lulić, pročelnica Stručne službe Gradske uprave

Sjednici nisu prisustvovali:
11. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - prof.dr.sc. Ivan Koprić, dekan - ispričan
12. Institut za javnu upravu – prof.dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik
13. Hrvatska udruga za ustavno pravo – akademik Arsen Bačić, predsjednik

Na sjednici su bili prisutni i članovi Zakladne uprave mr.sc. Dražen Jakovina, Damir Kontrec, predsjednik Zakladne uprave dr.sc. Zoran Pičuljan, Robert Travaš i tajnica Zaklade mr.sc. Sanja Nola.

Utvrđeno je da sjednici prisustvuje više od polovine zakladnika te da sukladno članku 17. stavku 1. Statuta Zaklade Skupština može donositi odluke.

Predložen je dnevni red Skupštine:
1. Izvješće o radu Zaklade od lipnja 2018. do lipnja 2022.
2. Informacija o financijskom poslovanju Zaklade od 2010. do 2022. i izvješće o stanju imovine Zaklade na dan 1.lipnja 2022.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zaklade
4. Imenovanje članova Zakladne uprave

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Toč.1. dnevnog reda:

Izvješće je podnio dr.sc. Zoran Pičuljan, predsjednik Zakladne uprave. U uvodnom dijelu je rezimirao rad Zaklade (osnovane 6.travnja 2009.) od 2010. do 2018. podsjetivši na svrhu Zaklade – odavanje priznanja vrsnim pravnicima za doprinos pravnoj struci i promociju vladavine prava. U tom je razdoblju najvišim priznanjem Zaklade – Nagradom dr.sc. Jadranko Crnić nagrađeno osam istaknutih hrvatskih pravnika, dodijeljeno je osam priznanja za knjigu i tri za članak od značaja za pravnu struku, četiri priznanja urednicima pravnih izdanja te dva priznanja za nakladništvo i tri za pravne skupove.

U izvještajnom razdoblju od 2018. do 2022. Nagradu je dobilo četvoro pravnika, a priznanja dva urednika, dva nakladnika i jedan organizator pravnog skupa. U tom je periodu izrađena nova internetska stranica Zaklade, osiguran je prostor za Zakladu, nastavljena je dodjela priznanja i u vremenu COVID - 19 pandemije, započelo se je sa pripremama za izdavanje knjige o Zakladi koju se planira objaviti tijekom 2023. povodom 95 godina rođenja i 15 godina smrti Jadranka Crnića ili 2024. povodom 15. godišnjice djelovanja Zaklade. Podsjetio je i na ovogodišnje dobitnike: Nagrada za prof.dr.sc. Kseniju Turković, priznanja Hrvatskom savezu udruga pravnika u gospodarstvu za časopis „Pravo u gospodarstvu“ (60 godina izlaženja), RRiF-u – plus za časopis „Pravo i porezi“(25 godina izlaženja) te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu za savjetovanje „Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“ (15 godina održavanja).

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Toč.2. dnevnog reda:

Izvješće je podnio dr.sc. Zoran Pičuljan, predsjednik Zakladne uprave. Uvodno je istaknuto da je zakladni polog 47.000,00 kn., a informacija o financijskom poslovanju se odnosi na promatrani period od 4.ožujka 2010. do 1.lipnja 2022. Djelovanje Zaklade kroz ovaj je period primarno bilo osigurano novčanim kontribucijama zakladnika (u pravilu 10. 000 kn. od strane pravnih fakulteta i komora te 5.000 kn. od strane udruga pravnika). Zakladu je novčanim doprinosom pomagao i odvjetnik Eugen Zadravec, a potpora je osiguravana i besplatnim koncertima, subvencioniranim ili besplatnim korištenjem Preporodne dvorane HAZU, besplatnim uslugama fotografiranja događanja i sl.

Sredstva su trošena isključivo za svečanost dodjele priznanja Zaklade (izradu medalje za dobitnika Nagrade, izrade povelja za sve dobitnike priznanja, plaćanje najma dvorane, plaćanje izvođača za glazbeni nastup, tiskanje pozivnica i programa, catering, dekoraciju i sl.) te autorskog honorara i idejnog rješenja medalje i tri honorara za recenzije knjiga i dr.

Sredstva su korištena vrlo racionalno i odgovorno. Predsjednik Zakladne uprave, tajnica Zaklade i članovi Zakladne uprave postupak odabira kandidata za priznanja, poslove vezane uz korespondenciju sa zakladnicima, dobitnicima priznanja i institucijama, organizacije svečanosti i sve druge obavljali su volonterski.GodinaPrihodi (kn.)Rashodi (kn.)Stanje žiro računa
2010138.660,0016.373,00169.315,87
201142.451,00
113.954,3096.488,99
20122.262,00
63.645,8235.393,05
201373.256,0046.870,0063.775,79
201480.351,0058.183,0087.555,00
201571.002,0063.803,0091.319,97
201638.250,0064.746,0064.852,14
201780.250,0063.940,0081.173,54
201811.000,0049.246,0049.246,54
201970.000,0068.795,9843.526,17
202081.000,0020.156,50104.370,29
202182.000,0036.573,90149.797,45
202210.000,0014.573,00145.225,09

Stanje imovine na žiro računu na dan 1. lipnja : 145.225,09 kn.

Informacija o financijskom poslovanju Zaklade od 2010. do 2022. i izvješće o stanju imovine Zaklade na dan 1.lipnja 2022. su jednoglasno prihvaćeni.

Toč.3. dnevnog reda:

Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Statuta Zaklade Zakladne uprava je predložila Skupštini slijedeće izmjene i dopune Statuta Zaklade na usvajanje:

Članak 1.
U članku 12.stavku 1. podstavku 1. Statuta Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić riječ „cjeloživotni“ zamjenjuje se riječju: „dugogodišnji“.

Članak 2.
U članku 17. Statuta Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
„Sjednice Skupštine Zaklade održavaju se uz neposrednu nazočnost osoba ovlaštenih za zastupanje ili opunomoćenika zakladnika, elektroničkim putem (internetski) ili kombiniranim putem (kombinacijom neposredne nazočnosti i elektroničkog puta).“
Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 3.
Ove izmjene i dopune statuta Zaklade stupaju na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Izmjenom u članku 1. precizira se jedan od uvjeta za dodjelu Nagrade dr.sc. Jadranko Crnić.

Izmjenom u članku 2. omogućuje se održavanje sjednice Skupštine Zaklade ne samo izravnom nazočnošću predstavnika zakladnika kako je sada propisano, već i elektroničkim i kombiniranim putem.

Predložene izmjene i dopune Statuta Zaklade su temeljem članka 15. stavka 2. podstavka 1. Statuta Zaklade jednoglasno prihvaćene.

Točka 4. dnevnog reda:

Predsjedavajući Robert Travaš je izvijestio da Zakladnoj upravi koja djeluje u sastavu akademik Jakša Barbić, mr.sc. Dražen Jakovina, Damir Kontrec, dr.sc. Zoran Pičuljan (predsjednik) i Robert Travaš u lipnju 2022. ističe mandat te je temeljem članka 15.stavka 2. podstavka 2. Statuta Zaklade potrebno izabrati članove nove Zakladne uprave. Akademik Jakša Barbić je na sjednici Zakladne uprave 31. svibnja 2022. izvijestio da istekom mandata prestaje sa radom u Zakladnoj upravi.

Na poziv za predlaganje kandidata Josip Šurjak je predložio da se dosadašnjoj Zakladnoj upravi zbog uspješnog rada te potrebe kontinuiteta radi obilježavanja 15. godišnjice djelovanja Zaklade da još jedan mandat , a da akademika Barbića zamijeni prof.dr.sc. Petar Miladin.

Tako je za članove Zakladne uprave predložio mr.sc. Dražena Jakovinu, Damira Kontreca, prof.dr.sc. Petra Miladina, dr.sc. Zorana Pičuljana i Roberta Travaša.

Drugih prijedloga nije bilo.

Prijedlog za članove Zakladne uprave je jednoglasno prihvaćen.

Sukladno članku Statuta Zaklade predsjednika će na sjednici Zakladne uprave između sebe izabrati članovi Zakladne uprave.

Predsjedavajući Robert Travaš se zahvalio svim predstavnicima zakladnika na sudjelovanju na Skupštini Zaklade, zahvalio se i na ukazanom povjerenju novoimenovanoj Zakladnoj upravi te osobito zahvalio akademiku Jakši Barbiću za dugogodišnji veliki doprinos djelovanju Zaklade.

Skupština Zaklade završila je u 13 sati.


predsjednik Zakladne uprave
dr.sc. Zoran Pičuljan

za Skupštinu Zaklade
Robert Travaš