Pravilnik o priznanjima

Na temelju članaka 20. i 35. stavak 3. Statuta Zaklade dr.sc.Jadranko Crnić, Zakladna uprava na sjednici održanoj 4. svibnja 2010.donijela je


P R A V I L N I K O PRIZNANJIMA ZAKLADE DR. SC. JADRANKO CRNIĆ


I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak za dodjelu priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić.

Članak 2.

Zaklada dodjeljuje sljedeća priznanja:


Nagradu dr.sc. Jadranko Crnić,
godišnje priznanje za knjigu i/ili objavljeni članak u području prava,
priznanje uredniku pravnih časopisa, nakladniku ili organizatoru pravnih skupova.


Članak 3.

Postupak dodjele priznanja Zaklade provodi Zakladna uprava.


II. Nagrada dr. sc. Jadranko Crnić

Članak 4.

Nagrada dr.sc. Jadranko Crnić vrsnim pravnicima za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj dodjeljuje se jednom godišnje.

Članak 5.

Zakladna uprava objavljuje poziv za dodjelu Nagrade dr. sc. Jadranko Crnić udrugama pravnika, pravnim fakultetima i drugim pravnim institucijama u stručnim i znanstvenim pravnim časopisima i internetskoj stranici Zaklade.


Članak 6.

Predlagatelji iz članka 5. ovog Pravilnika su uz prijavu obvezni dostaviti:

- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- popis stručnih i znanstvenih radova kandidata,
- popis stručnih i znanstvenih skupova na kojima je kandidat aktivno sudjelovao,
- ostale podatke koje ocijene potrebnim.

U prijedlogu je posebno potrebno obrazložiti doprinos kandidata pravnoj praksi te njegov utjecaj na razvoj pravne struke i promociju vladavine prava u Republici Hrvatskoj.


III. Godišnje priznanje za knjigu ili objavljeni članak u području prava

Članak 7.

Pravnim stručnjacima se godišnje dodjeljuje priznanje za objavljenu knjigu ili rad od značaja za unapređenje pravne struke u prethodnoj godini.

Članak 8.

Zakladna uprava objavljuje poziv nakladnicima i izdavačima pravnih knjiga i časopisa u stručnim i znanstvenim pravnim časopisima te na internetskoj stranici Zaklade za predlaganje kandidata za godišnje priznanje iz članka 7.ovog Pravilnika.

Članak 9.

Predlagatelji iz članka 8. ovog Pravilnika obvezni su dostaviti obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja te pet primjeraka knjige ili rada kandidata koji se predlažu za priznanje Zaklade.

Po okončanju postupka dodjele priznanja četiri primjerka knjige ili rada vraćaju se predlagatelju.


IV. Priznanje uredniku pravnih časopisa, nakladniku ili organizatoru pravnih skupova

Članak 10.

Za dugogodišnji uspješan uređivački rad u području prava jednom godišnje dodjeljuje se priznanje Zaklade.

Članak 11.

Zakladna uprava objavljuje poziv nakladnicima i izdavačima pravnih knjiga i časopisa u stručnim i znanstvenim pravnim časopisima te na internetskoj stranici za predlaganje kandidata za priznanje iz članak 10. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Predlagatelji iz članka 11. ovog Pravilnika su uz prijavu obvezni dostaviti:

- životopis kandidata,
- obrazloženje prijedloga,
- popis stručnih i znanstvenih radova i knjiga koje je kandidat uredio,
- ostale podatke koje ocijene potrebnim.

Članak 13.

Zakladna uprava može jednom godišnje, bez objave poziva, dodijeliti priznanje nakladniku ili organizatoru pravnih skupova za dugogodišnje uspješno izdavanje pravnih knjiga, radova i publikacija ili uspješnu organizaciju pravnih skupova.


V. Rokovi za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade

Članak 14.

Pozivi za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade u pravilu su otvoreni najmanje 60 dana od dana donošenja odluke Zakladne uprave o njihovoj objavi.

Zakladna uprava određuje rokove do kojih su pozivi za predlaganje kandidata za priznanja Zaklade otvoreni. Rokovi su obvezni dio poziva.


VI. Postupak odabira kandidata za priznanja Zaklade

Članak 15.

Zakladna uprava može, između pristiglih prijedloga, samostalno provesti postupak odabira kandidata za priznanja Zaklade.

Članak 16.

Zakladna uprava u postupku odabira kandidata za priznanja Zaklade može koristiti pomoć zakladnih vijeća koje u tu svrhu osniva kad u postupku odabira kandidata za priznanja Zaklade pristigne veći broj prijedloga ili kad to iz drugih razloga smatra potrebnim.

Članak 17.

Zakladnom vijeću povjerava se obrada pristiglih prijedloga te utvrđivanje redoslijeda kandidata za priznanja Zaklade.

Zakladno vijeće utvrđuje listu sa do pet kandidata za priznanja Zaklade koju s obrazloženjem dostavlja Zakladnoj upravi.

Članak 18.

Zakladna uprava nije vezana predloženim redoslijedom kandidata, ali obavlja izbor samo između kandidata predloženih od strane zakladnih vijeća.

Članak 19.

Zakladna uprava odluku o izboru kandidata za priznanja Zaklade donosi na nejavnoj sjednici.

Članak 20.

Zapisnici o prijedlozima i glasovanju zakladnih vijeća i Zakladne uprave te odluka o izboru kandidata za dodjelu priznanja Zaklade predstavljaju poslovnu tajnu.

Odluka se priopćava dobitnicima priznanja Zaklade pisanim putem, najkasnije 14 dana prije njihove svečane dodjele.


VII. Dodjela priznanja Zaklade

Članak 21.

Priznanja Zaklade dodjeljuju se na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade.

Članak 22.

Datum održavanja svečane sjednice na kojoj se dodjeljuju priznanja Zaklade utvrđuje Zakladna uprava posebnom odlukom.

Članak 23

Nakon dodjele na svečanoj sjednici Skupštine Zaklade, odluka o dodjeli priznanja Zaklade objavljuju se u stručnim i znanstvenim časopisima te po mogućnosti u javnim glasilima.


VIII. Izgled i oblik priznanja Zaklade

Članak 24.

Izgled i oblik priznanja Zaklade utvrđuje Zakladna uprava posebnom odlukom.


IX. Završna odredba

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.Zagreb 4. svibnja 2010.


PREDSJEDNIK ZAKLADNE UPRAVE

mr.sc. Zoran Pičuljan